KURUMSAL

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ GENEL AYDINLATMA METNİ

1.Veri sorumlusunun kimliği

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla ROYAL NATUR PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ . (“şirket”) tarafından, 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu (“kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel verilerinizin işlenme amacı

Toplanan kişisel verileriniz, kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve kanun’un 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, “şirket” tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

o    Şirket’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi

o    Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi

o    Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası

o    Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi

o    Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası

o    Şirket’in ve şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini

Kişisel verilerinizin “şirket” tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, ROYAL NATUR PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. Kişiselverilerin korunması ve işlenmesi politikası ’nda yer almaktadır.

3. Kişisel verilerinizin aktarıldığı taraflar ve aktarım amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve kanun’un 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, “şirket” tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, “şirket” iştiraklerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kurumlara aktarılabilmektedir:

o    Şirket’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi

o    Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi

o    Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası

o    Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi

o    Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası

o    Şirket’in ve şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini

o    Turizm sektörü faaliyeti kapsamında iş görmekte olan diğer firmalara aktarım

Kişisel verilerinizin şirket tarafından aktarımı konusunda detaylı bilgilere, ROYAL NATUR PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesipolitikası’ndan ulaşabilirsiniz.

4. Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz şirket faaliyetlerini yürütmek amacıyla her türlü sözlü, yazılı ve elektronik ortamda; mevzuata ve şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, kanun’un 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. Kişisel veri sahibi olarak kanun’un 11. Maddesinde sayılan hakları

Kişisel veri sahibi olarak kanun’un 11. Maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

o    Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

o    Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

o    Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

o    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

o    Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

o    Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

o    Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

o    Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı ROYAL NATUR PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. Veri sahibi başvuru formu’nu doldurarak şirket’e iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde şirket’in kişisel verileri koruma kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.


Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /home/royalnatur/public_html/system/libraries/Session/drivers/Session_files_driver.php on line 263