KURUMSAL

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

1. Bölüm 1– giriş

1.1. Giriş

Kişisel verilerin korunması, royal doğa sağlık termal turizm inşaat san. Tic. Ltd. Şti.’nin (“şirket”) şirketimizin en önemli öncelikleri arasındadır. Bu konunun en önemli ayağını ise işbu politika ile yönetilen; müşteriler’in, potansiyel müşteriler’in, çalışan adayları’mızın, şirket hissedarları’nın, şirket yetkilileri’nin, ziyaretçi’lerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları’nın, hissedarları’nın ve yetkilileri’nin ve üçüncü kişi’lerin kişisel verilerinin korunması ve işlenmesi oluşturmaktadır. Çalışanlarımızın kişisel verilerinin korunmasına ilişkin şirketimizin yürüttüğü faaliyetler ise, bu politika’daki esaslarla paralel olarak kaleme alınan (“şirket”) çalışanları kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikası altında yönetilmektedir. Türkiye cumhuriyeti anayasası’na göre, herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bir anayasal hak olan kişisel verilerin korunması konusunda, (“şirket”) işbu politika ile yönetilen; müşteriler’in, potansiyel müşteriler’in, çalışan adayları’nın, şirket hissedarları’nın, şirket yetkilileri’nin, ziyaretçiler’inin, işbirliği içinde olduğu kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri’nin ve üçüncü kişi’lerin kişisel verilerinin korunmasına gerekli özeni göstermekte ve bunu bir şirket politikası haline getirmektedir. Bu kapsamda, ilgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için (“şirket”) tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. Bu politika’da kişisel verilerin işlenmesinde (“şirket”)’in benimsediği ve aşağıda sıralanan temel ilkelere ilişkin detaylı açıklamalarda bulunulacaktır:

·         Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,

·         Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,

·         Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,

·         Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,

·         Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,

·         Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,

·         Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,

·         Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma,

·         Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve kvk kurulu düzenlemelerine uygun davranma,

·         Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme.

1.2. Politikanın amacı

Bu politika’nın temel amacı, “şirket” tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda müşteriler’imiz, potansiyel müşteriler’imiz, çalışan adayları’mız, şirket hissedarları, şirket yetkilileri, ziyaretçi’lerimiz, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri ile üçüncü kişi’ler başta olmak üzere kişisel verileri şirketimiz tarafından işlenen kişileri bilgilendirilerek şeffaflığı sağlamaktır.

1.3. Kapsam

Bu politika; müşteriler’imizin, potansiyel müşteriler’imizin, çalışan adayları’mızın, şirket hissedarları’nın, şirket yetkilileri’nin, ziyaretçi’lerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları’nın, hissedarları’nın, yetkilileri’nin ve üçüncü kişi’lerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir. Yukarıda belirtilen kategorilerde yer alan kişisel veri sahipleri gruplarına ilişkin işbu politika’nın uygulama kapsamı politika’nın tamamı olabileceği gibi (örn. Ziyaretçi’miz de olan çalışan adayları’mız gibi); yalnızca bir kısım hükümleri de (örn. Yalnızca ziyaretçi’lerimiz gibi) olabilecektir..

1.4. Politikanın ve ilgili mevzuatın uygulanması

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, şirketimiz yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir. Politika, ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kuralların (“şirket”) uygulamaları kapsamında somutlaştırılarak düzenlenmesinden oluşturulmuştur. Şirketimiz, kvk kanunu’nda öngörülen yürürlük sürelerine uygun hareket etmek üzere gerekli sistem ve hazırlıklarını yürütmektedir. (bkz. Ek-3)

1.5. Politikanın yürürlüğü

Şirketimiz tarafından 15.02.2017 tarihinde düzenlenerek yürürlüğe giren politika, 15.02.2017 tarihinde güncellenmiştir. Politika şirketimizin internet sitesinde yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

2. Bölüm

2 - kişisel verilerin korunmasına ilişkin hususlar

Şirketimiz, kvk kanunu’nun 12. Maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır.

2.1. Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması

Şirketimiz, aşağıda belirtilen hususlarda veri güvenliği konusunda gerekli hukuki, teknik ve idari tedbirleri almakta, bu konuda en üst düzeyde dikkat ve özeni göstermektedir. Şirketimiz tarafından kvk kanunu’nun 12inci maddesi uyarınca “veri güvenliğini” sağlamaya yönelik alınan aksiyonlar ve tedbirler aşağıda belirtilmektedir.

·         Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır. Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri kvk kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.

·         Şirketimiz, kişisel verilerin tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek için korunacak verinin niteliği, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

·         Şirketimiz kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve verilerin hukuka uygun muhafazasının sağlanması konusunda kişisel verileri aktarmış olduğu iş ortakları ve tedarikçiler gibi veri işleyen kurumlar nezdinde farkındalıkları arttırmakta; iş ortakları ve tedarikçilerin kvk kanuna uygun kişisel veri işleme faaliyetlerinde bulunması yönünde gerekli önlemleri almaktadır.

·         Şirketimizin veri sorumlusu olarak kişisel verileri işlerken uymak zorunda olduğu yükümlülükler ve bu konuda geliştirdiği hukuksal, idari ve teknik tedbirlere uyma zorunluluğu şirketimizin tedarikçi, iş ortağı gibi çeşitli sıfatlarla ilişkide olduğu veri işleyen kurumlara veri işleme konusunda gerçekleştirdikleri faaliyetin niteliğiyle uyumlu bir şekilde sözleşmesel olarak yükletilmektedir.

·         Şirketimiz, kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek için teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

·         Şirketimiz, kvk kanunu’nun 12. Maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları şirketin iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.

·         Şirketimiz, kvk kanunu’nun 12. Maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve kvk kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir.

2.2. Veri sahibinin haklarının gözetilmesi; bu hakların şirketimize iletileceği kanalların yaratılması ve veri sahiplerinin taleplerinin değerlendirilmesi

Şirketimiz, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için kvk kanunu’nun 13. Maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir. Kişisel veri sahipleri aşağıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak şirketimize iletmeleri durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak, kvk kurulunca bir ücret öngörülmesi hâlinde, şirketimiz tarafından başvuru sahibinden kvk kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel veri sahipleri;

·         Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         Kvk kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·         Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. Kişisel verilerinin korunması kanunun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası gereğince, kişisel veri sahiplerinin yukarıda belirtilen haklarını kullanmakla ilgili taleplerini “yazılı” veya kişisel verilerin korunması kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize iletmeleri gerekmektedir. Kişisel verilerin korunması kurulu şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için başvuruların kanunun amir hükmü gereği yazılı olarak şirketimize iletilmesi gerekmektedir. Kişisel veri sahiplerinin yukarıda belirtilen haklarını kullanmaları için, kimliklerini tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istedikleri haklarına yönelik açıklamalarla birlikte taleplerini, kanunun 11inci maddesinde belirtilen haklarda hangisinin kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek şirketimize iletmeleri; başvuruların daha hızlı ve etkili bir şekilde cevaplandırılmasını sağlayacaktır.

Bu çerçevede, şirketimize kişisel verilerin korunması kanunu’nun 13üncü maddesine dayalı olarak aynı kanunun yukarıda belirtilen 11inci maddesindeki hakların kullanılması kapsamında, yapılacak başvuruların yazılı olarak iletileceği kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Kvk kanunu’nun 11. Maddesinde belirtilen haklardan kullanılmak istenen kişisel veri sahibinin hakkına yönelik açıklamaları içeren talepler; www……….com.tr adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını şerifali mah. Bayraktar bulvarı no:54/8 ümraniye istanbul türkiye adresine veri sahibinin kimliğini tespit edici belgeler ile birlikte bizzat elden iletilebilir, noter kanalıyla veya kvk kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderilebilir veya ilgili form …….. Adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletilebilir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

2.3. Özel nitelikli kişisel verilerin korunması

Kvk kanunu ile bir takım kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. Şirketimiz tarafından, kvk kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda, şirketimiz tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve gerekli denetimler sağlanmaktadır.

2.4. Kişisel veri sahibinin aydınlatılması ve bilgilendirilmesi

Şirketimiz, kvk kanunu’nun 10. Maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında şirketimizin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin kvk kanunu’nun 11inci maddesi kapsamında sahip olduğu haklara ilişkin aydınlatma yapılmaktadır. Anayasa’nın 20. Maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda kvk kanunu’nun 11inci maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. Şirketimiz bu kapsamda, anayasa’nın 20inci 9 ve kvk kanunu’nun 11inci maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır. Bunun yanında şirketimiz kvk kanundaki tüm hususlar ile başta “hukuka ve dürüstlük” kuralına uygun kişisel veri işleme faaliyetinde bulunduğunu kişisel veri sahipleri ile ilgililere işbu politika belgesi başta olmak üzere çeşitli kamuoyuna açık dokümanlarla duyurarak, kişisel veri işleme faaliyetlerinde ilgilileri bilgilendirmeyi ve bu çerçevede hesap verilebilirliği ve şeffaflığı sağlamaktadır. Ayrıca şirketimiz ilgili kişilere; kişilerin “açık rıza” sına başvurduğu zamanlar başta olmak üzere kendi faaliyetleri ve kanundaki hususlar hakkında birçok farklı yöntemlerle de bilgilendirmede bulunmaktadır.

3. Bölüm

3– kişisel verilerin işlenmesine ilişkin hususlar

Şirketimiz, anayasa’nın 20. Maddesine ve kvk kanunu’nun 4. Maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. Şirketimiz kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir. Şirketimiz, anayasa’nın 20. Ve kvk kanunu’nun 5. Maddeleri gereğince, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin kvk kanunu’nun 5. Maddesindeki şartlardan bir veya birkaçına dayalı olarak işlemektedir. Şirketimiz, kvk kanunu’nun 6. Maddesine uygun olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Şirketimiz, kvk kanunu’nun 8. Ve 9. Maddelerine uygun olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda kanunda öngörülen ve kvk kurulu tarafından ortaya konulan düzenlemelere uygun davranmaktadır.

3.1. Kişisel verilerin mevzuatta öngörülen ilkelere uygun olarak işlenmesi

3.1.1. Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun işleme şirketimiz; kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda şirketimiz, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almakta, kişisel verileri amacın gerektirdiği dışında kullanmamaktadır.

3.1.2. Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama şirketimiz; kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaktadır.

3.1.3. Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme şirketimiz, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Şirketimiz, kişisel verileri sunmakta olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işlemektedir. Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan ortaya konulmaktadır.

3.1.4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma şirketimiz, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden 11 kaçınmaktadır. Örneğin, sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir.

3.1.5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme şirketimiz, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler şirketimiz tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

3.2. Kişisel verilerin, kvk kanunu’nun 5inci maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve bu şartlarla sınırlı olarak işlenmesi

Kişisel verilerin korunması anayasal bir haktır. Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Anayasa'nın 20. Maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilecektir. Şirketimiz bu doğrultuda ve anayasa’ya uygun bir biçimde; kişisel verileri, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlemektedir. Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesidir. Açık rıza dışında, aşağıda yazan diğer şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde; aşağıda yer alan şartlar uygulanır. Şirketimiz tarafından kişisel verilerin işlenmesine yönelik hukuki dayanaklar farklılık gösterse de, her türlü kişisel veri işleme faaliyetinde 6698 sayılı kanun’un 4. Maddesinde belirtilen (bkz. Bölüm 3.1.) Genel ilkelere uygun olarak hareket edilmektedir.

·         Kişisel veri sahibinin açık rızasının bulunması kişisel verilerin işlenme şartlarından biri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır. Kişisel verilerin, kişisel veri sahibinin açık rıza vermesine bağlı olarak işlenmesi için, müşteri, potansiyel müşteri ve ziyaretçilerden ilgili yöntemler ile açık rızaları alınmaktadır.

·         Kanunlarda açıkça öngörülmesi veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmesi halinde hukuka uygun olarak işlenebilecektir. Örnek: vergi usul kanunu’nun 230. Maddesi uyarınca fatura üzerinde ilgili kişinin adına yer verilmesi.

·         Fiili imkânsızlık sebebiyle ilgilinin açık rızasının alınamaması fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. Örnek: baygınlık geçiren ziyaretçinin nüfus cüzdanı bilgilerinin şirket güvenlik görevlisi tarafından doktorlara iletilmesi.

·         Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgi olması bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür. Örnek: iş ortağı gerçek kişi ile akdedilen danışmanlık sözleşmesinin ifası için, danışmana ödeme yapılabilmesi amacıyla, danışmanın banka hesap bilgisinin elde edilmesi.

·         Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi şirketimizin veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. Örnek: mahkeme kararıyla talep edilen bilgilerin mahkemeye sunulması.

·         Kişisel veri sahibinin kişisel verisini alenileştirmesi veri sahibinin, kişisel verisini kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde ilgili kişisel veriler işlenebilecektir. Örnek: çalışan adayının iletişim bilgilerini, iş başvurusu yapılmasına imkan veren internet sitelerinde yayımlanması.

·         Bir hakkın tesisi veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. 13 örnek: ispat niteliği olan verilerin (örneğin bir faturanın) saklanması ve gerekli olduğu anda kullanılması.

·         Şirketimizin meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. Örnek: şirket’e ait bina ve tesislerde güvenlik amaçlı olarak kamera kaydı yapılması.

3.3. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi

Şirketimiz tarafından, kvk kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, kvk kanunu’nda öngörülen düzenlemelere hassasiyetle uygun davranılmaktadır. Kvk kanunu’nun 6. Maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. Kvk kanunu’na uygun bir biçimde şirketimiz tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, kvk kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

·         Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise

·         Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise; – kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde, – kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

3.4. Kişisel verilerin aktarılması

Şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (topluluk şirketlerine, iş ortaklarına ve sair üçüncü kişilere) aktarabilmektedir. Şirketimiz bu doğrultuda kvk kanunu’nun 8. Maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

(i) kişisel verilerin yurtdışına aktarılması 14 şirketimiz hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Şirketimiz tarafından kişisel veriler; kvk kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“yeterli korumaya sahip yabancı ülke”) veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve kvk kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“yeterli korumayı taahhüt eden veri sorumlusunun bulunduğu yabancı ülke”) aktarılmaktadır. Şirketimiz bu doğrultuda kvk kanunu’nun 9. Maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

4. Bölüm

4 – şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerin kategorizasyonu, işlenme amaçları ve saklanma süreleri

Şirketimiz, kvk kanunu’nun 10. Maddesine uygun olarak aydınlatma yükümlülüğü kapsamında hangi kişisel veri sahibi gruplarının hangi kişisel verilerini işlediğini, kişisel veri sahibinin kişisel verilerinin işlenme amaçlarını ve saklama sürelerini kişisel veri sahibine bildirmektedir.

4.1. Kişisel verilerin kategorizasyonu

Şirketimiz nezdinde; şirketimizin meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, kvk kanunu’nun 5. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4. Maddede belirtilen ilkeler olmak üzere kvk kanunu’nda belirtilen genel ilkelere ve kvk kanunu’nda düzenlenen bütün yükümlülüklere uyularak ve işbu politika kapsamındaki süjelerle (müşteriler, potansiyel müşteriler, topluluk şirketleri müşterisi, ziyaretçi, üçüncü kişi, çalışan adayı, şirket hissedarı, şirket yetkilisi, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri) sınırlı olarak aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel veriler, kvk kanunu’nun 10. Maddesi uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilmek suretiyle işlenmektedir. Bu kategorilerde işlenen kişisel verilerin işbu politika kapsamında düzenlenen hangi veri sahipleriyle ilişkili olduğu da işbu politika’nın 5. Bölümünde belirtilmektedir.

Kişisel veri kategorizasyonu kişisel veri kategorizasyonu açıklama

Kimlik bilgisi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, t.c. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, sgk numarası, imza bilgisi, taşıt plakası v.b. Bilgiler iletişim bilgisi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, ıp adresi gibi bilgiler lokasyon verisi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişisel veri sahibinin şirket iş birimleri tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde, topluluk şirketlerinin ürün ve hizmetlerinin kullanımı sırasında veya işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları şirket araçlarını kullanırken bulunduğu yerin konumunu tespit eden bilgiler; gps lokasyonu, seyahat verileri v.b. Müşteri bilgisi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; şirketimizin ticari faaliyetleri ve bu çerçevede iş birimlerimizin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen bilgiler aile bireyleri ve yakın bilgisi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; şirket iş birimleri tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde, topluluk şirketlerinin sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili veya şirketin ve kişisel veri sahibinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla kişisel veri sahibinin aile bireyleri (örn. Eş, anne, baba, çocuk) ve yakınları hakkındaki bilgiler, acil durumda ulaşılacak kişi bilgileri fiziksel mekan güvenlik bilgisi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar v.b. Finansal bilgi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; şirketin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, ıban numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil, malvarlığı verisi, gelir bilgisi gibi veriler 16 görsel/işitsel bilgi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf ve kamera kayıtları (fiziksel mekan güvenlik bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), ses kayıtları ile kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler özlük bilgisi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; şirket ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri özel nitelikli kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kvk kanunu’nun 6. Maddesinde belirtilen veriler (örn. Kan grubu da dahil sağlık verileri, biyometrik veriler, din ve üye olunan dernek bilgisi gibi) işlem güvenliği bilgisi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde, ticari faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verileriniz hukuki işlem ve uyum bilgisi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve şirket’in politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel verileriniz pazarlama bilgisi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; ürün ve hizmetlerimizin kişisel veri sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme sonuçlarına göre yaratılan rapor ve değerlendirmeler talep/şikayet yönetimi bilgisi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; şirkete yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler

4.2. Kişisel verilerin işlenme amaçları

Şirket, kvk kanunu’nun 5. Maddesinin 2. Fıkrasında ve 6. Maddenin 3. Fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel verileri işlemektedir. Bu amaçlar ve koşullar;

·         Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin, “şirket” ‘ın ilgili faaliyette bulunmasının kanunlarda açıkça öngörülmesi

·         Kişisel verilerin “şirket” tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması

·         Kişisel verilerin işlenmesinin “şirket”’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

·         Kişisel verilerin kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; veri sahibinin alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde “şirket” tarafından işlenmesi

·         Kişisel verilerin “şirket” tarafından işlenmesinin “şirket” ’in veya veri sahiplerinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması

·         Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla “şirket” ’in meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması

·         “şirket” tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması

·         Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler açısından kanunlarda öngörülmüş olması

·         Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri açısından ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesidir. Bu kapsamda “şirket” kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

1.            Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası

2.            Etkinlik yönetimi

3.            İş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi

4.            “şirket”’ın personel temin süreçlerinin yürütülmesi (çalışan adayları’nın kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak bkz. Ek-4)

5.            Topluluk personel temin süreçlerine destek olunması

6.            “şirket”’ın finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi

7.            "şirket”’ın hukuk işlerinin icrası/takibi

8.            Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası

9.            Kurumsal yönetim faaliyetlerinin icrası

10.          Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi

11.          Talep ve şikayet yönetimi

12.          Yatırımcı ilişkilerinin yönetilmesi

13.          Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi

o             Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, kvk kanunu kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak “şirket” tarafından kişisel veri sahibinin açık rızası temin edilmektedir.

4.3. Kişisel verilerin saklanma süreleri

“şirket”, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, kişisel veriler, “şirket”’ın o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak “şirket”’ın uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu politika’nın 8. Bölümünde yer verilmiştir. Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve “şirket”’ın belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda “şirket”’a yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

5 – “şirket” tarafından işlenen kişisel verilerin sahiplerine ilişkin kategorizasyon

“şirket” tarafından, aşağıda sıralanan kişisel veri sahibi kategorilerinin kişisel verileri işlenmekle birlikte, işbu politika’nın uygulama kapsamı müşteriler, potansiyel müşteriler, topluluk şirketleri müşterileri, ziyaretçiler, üçüncü kişiler, çalışan adayları, şirket hissedarları, şirket yetkilileri, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri ile sınırlıdır. Çalışanlarımızın kişisel verilerinin korunması ve işlenmesi faaliyetleri, “şirket” çalışanları kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikası altında değerlendirilecektir. 19 “şirket” tarafından kişisel verileri işlenen kişilerin kategorileri yukarıda belirtilen kapsamda olmakla birlikte, bu kategorilerin dışında yer alan kişiler de kvk kanunu kapsamında “şirket”’e taleplerini yöneltebilecek olup; bu kişilerin talepleri de bu politika kapsamında değerlendirmeye alınacaktır. Aşağıda işbu politika kapsamında yer alan müşteri, potansiyel müşteri, topluluk şirketleri müşterisi, ziyaretçi, üçüncü kişi, çalışan adayı, şirket hissedarı, şirket yetkilisi, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri kavramlarına açıklık getirilmektedir. Kişisel veri sahibi kategorisi açıklaması müşteri “şirket” ile herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın şirketimizin sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri kullanan veya kullanmış olan gerçek kişiler potansiyel müşteri ürün ve hizmetlerimizi kullanma talebinde bulunmuş veya bu ilgiye sahip olabileceği ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak değerlendirilmiş gerçek kişiler topluluk şirketleri müşterisi “şirket” ile herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın “şirket” iş birimlerinin yürüttüğü operasyonlar kapsamında topluluk şirketleri’nin iş ilişkileri üzerinden kişisel verileri elde edilen gerçek kişiler ziyaretçi “şirket”’ın sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler üçüncü kişi bu politika ve “şirket” çalışanları kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikası kapsamına girmeyen diğer gerçek kişiler (örn. Kefil, refakatçi, aile bireyleri ve yakınlar, eski çalışanlar) çalışan adayı “şirket”a herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini şirketimizin incelemesine açmış olan gerçek kişiler şirket hissedarı “şirket”’in hissedarı gerçek kişiler şirket yetkilisi “şirket” in yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili gerçek kişiler işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri “şirket” in her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (iş ortağı, tedarikçi, nakliyeci gibi, ancak bunlarla sınırlı olmaksınız) çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişiler aşağıdaki tabloda yukarıda belirtilen kişisel veri sahibi kategorileri ve bu kategoriler içerisindeki kişilerin hangi tip kişisel verilerin işlendiği detaylandırılmaktadır.

Kişisel veri kategorizasyonu ilgili kişisel verinin ilişkili olduğu veri sahibi kategorisi

Kimlik bilgisi müşteri, potansiyel müşteri, topluluk şirketleri müşterisi, çalışan adayı, şirket hissedarı, şirket yetkilisi, ziyaretçi, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri, üçüncü kişi iletişim bilgisi müşteri, potansiyel müşteri, topluluk şirketleri müşterisi, çalışan adayı, şirket hissedarı, şirket yetkilisi, ziyaretçi, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri, üçüncü kişi lokasyon verisi işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, şirket yetkilileri aile bireyleri ve yakın bilgisi müşteri, topluluk şirketleri müşterisi, ziyaretçi, çalışan adayı, üçüncü kişi, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri fiziksel mekan güvenlik bilgisi ziyaretçi, çalışan adayı, şirket hissedarları, şirket yetkilileri, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri, üçüncü kişi finansal bilgi müşteri, potansiyel müşteri, topluluk şirketleri müşterisi, çalışan adayı, şirket hissedarı, şirket yetkilisi, şirket hissedarı, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri, üçüncü kişi görsel/işitsel bilgi müşteri, potansiyel müşteri, topluluk şirketleri müşterisi, çalışan adayı, şirket hissedarı, şirket yetkilisi, ziyaretçi, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri, üçüncü kişi hukuki işlem ve uyum bilgisi müşteri, potansiyel müşteri, topluluk şirketleri müşterisi, çalışan adayı, şirket hissedarı, şirket yetkilisi, ziyaretçi, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri, üçüncü kişi işlem güvenliği bilgisi müşteri, potansiyel müşteri, şirket yetkilisi, ziyaretçi, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri özlük bilgisi işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri, çalışan adayı, üçüncü kişi 21 özel nitelikli kişisel veri müşteri, topluluk şirketleri müşterisi, çalışan adayı, şirket hissedarı, şirket yetkilisi, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri, üçüncü kişi pazarlama bilgisi müşteri, potansiyel müşteri müşteri bilgisi müşteri talep/şikayet yönetimi bilgisi topluluk şirketleri müşterisi, çalışan adayı, şirket hissedarı, şirket yetkilisi, ziyaretçi, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri, üçüncü kişi

6. Bölüm

6 – “şirket” tarafından kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler ve aktarılma amaçları

“şirket” , kvk kanunu’nun 10. Maddesine uygun olarak kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını kişisel veri sahibine bildirmektedir. “şirket”, kvk kanunu’nun 8. Ve 9. Maddelerine uygun olarak (bkz. Bölüm 3/başlık 3.5) politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarabilir:

·         “şirket” iş ortaklarına,

·         “şirket” tedarikçilerine,

·         Topluluk şirketlerine,

·         “şirket” hissedarlarına,

·         Şirket yetkililerine,

·         Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına

·         Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine aktarımda bulunulan yukarıda belirtilen kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmektedir. Veri aktarımı yapılabilecek kişiler tanımı veri aktarım amacı iş ortağı “şirket”’ın ticari faaliyetlerini yürütürken ürün ve hizmetlerin satışı, tanıtımı ve pazarlaması, satış sonrası desteği, ortak müşteri bağlılığı programlarının yürütülmesi gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu tarafları tanımlamaktadır. İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak tedarikçi “şirket”’ın ticari faaliyetlerini yürütürken şirketimizin emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli olarak “şirket”e hizmet sunan tarafları tanımlamaktadır. Şirketimizin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve şirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin “şirket”’e sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak. Şirket topluluğu katılımını gerektiren ticari faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak hissedarlarımız ilgili mevzuat hükümlerine göre şirketimizin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerinin ve denetim faaliyetlerinin tasarlanması konusunda yetkili olan hissedarlarımız ilgili mevzuat hükümlerine göre şirketimizin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak şirket yetkilileri şirketimizin yönetim kurulu üyeleri ve diğer yetkilendirilen kişiler şirketimizin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetiminin sağlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ilgili mevzuat hükümlerine göre şirketimizden bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili özel hukuk kişileri ilgili mevzuat hükümlerine göre şirketimizden bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri ilgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak “şirket” tarafından gerçekleştirilen aktarımlarda politika’nın 2. Ve 3. Bölümlerinde düzenlenmiş hususlara uygun olarak hareket edilmektedir.

7. Bölüm

7 – bina, tesis girişleri ile bina tesis içerisinde yapılan kişisel veri işleme faaliyetleri ile internet sitesi ziyaretçileri

7.1. “şirket” bina, tesis girişlerinde ve içerisinde yürütülen kişisel veri işleme faaliyetleri

“şirket” tarafından bina tesis girişlerinde ve tesis içerisinde yapılan kişisel veri işleme faaliyetleri, anayasa’ya, kvk kanunu’na ve ilgili diğer mevzuata uygun bir biçimde yürütülmektedir. Şirketimiz tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, şirketimiz binalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Güvenlik kameraları kullanılması ve misafir giriş çıkışlarının kayıt altına alınması yoluyla şirketimiz tarafından kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmüş olmaktadır. “şirket”, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti; şirketin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamaya ilişkin menfaatlerini korunması amacını taşımakta olup bu kapsamda şirketimiz anayasa, kvk kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket etmektedir. Şirketimizin bina, tesis girişlerinde ve tesis içerisinde kamera ile izleme sistemi vasıtasıyla ziyaretçilerimizin görüntü kayıtları alınmaktadır. Şirketimiz, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; sunulan hizmetin kalitesini artırmak, güvenilirliğini sağlamak, şirketin, müşterilerin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak ve müşterilerin aldıkları hizmete ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır. Şirketimiz tarafından güvenlik amacıyla kamera ile izleme faaliyeti yürütülmesinde kvk kanunu’nda yer alan düzenlemelere uygun hareket edilmektedir. Şirketimiz tarafından yürütülen kamera ile izleme faaliyeti, özel güvenlik hizmetlerine dair kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir. Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda şirket çalışanının erişimi bulunmaktadır. Canlı kamera görüntülerini ise, dışarıdan hizmet alınan güvenlik görevlileri izleyebilmektedir. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir. Şirketimiz tarafından kvk kanunu’nun 12. Maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. 24 yukarıda belirtilen kamerayla kayıt dışında şirketimiz tarafından; güvenliğin sağlanması ve bu politika’da belirtilen amaçlarla, şirketimiz binalarında ve tesislerinde misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Misafir olarak şirketimiz binalarına gelen kişilerin isim ve soyadları elde edilirken ya da şirket nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte veya ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir. Şirketimiz tarafından güvenliğin sağlanması ve bu politika’da belirtilen amaçlarla; şirketimiz tarafından bina ve tesislerimiz içerisinde kaldığınız süre boyunca talep eden ziyaretçilerimize internet erişimi sağlanabilmektedir. Bu durumda internet erişimlerinize ilişkin log kayıtları 5651 sayılı kanun ve bu kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümlerine göre kayıt altına alınmakta; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi veya şirket içinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla işlenmektedir. Bu çerçevede elde edilen log kayıtlarına yalnızca sınırlı sayıda şirket çalışanının erişimi bulunmaktadır. Bahsi geçen kayıtlara erişimi olan şirket çalışanları bu kayıtları yalnızca yetkili kamu kurum ve kuruluşundan gelen talep veya denetim süreçlerinde kullanmak üzere erişmekte ve hukuken yetkili olan kişilerle paylaşmaktadır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

7.2. İnternet sitesi ziyaretçileri

Şirketimiz sahibi olduğu internet sitelerinde; bu siteleri ziyaret eden kişilerin sitelerdeki ziyaretlerini ziyaret amaçlarıyla uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek; kendilerine özelleştirilmiş içerikler gösterebilmek ve çevrimiçi reklamcılık faaliyetlerinde bulunabilmek maksadıyla teknik vasıtalarla (örn. Çerezler-cookie gibi) site içerisindeki internet hareketlerini kaydedilmektedir. Şirketimizin yapmış olduğu bu faaliyetlere ilişkin kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin detaylı açıklamalar ilgili internet sitelerinin “internet sitesi gizlilik politikası” metinleri içerisinde yer almaktadır.

8. Bölüm

8- kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi şartları

“şirket”, türk ceza kanunu’nun 138. Maddesinde ve kvk kanunu’nun 7. Maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde “şirket”’in kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

8.1. “şirket” ’ın kişisel verileri silme, yok etme ve anonimleştirme yükümlülüğü

Türk ceza kanunu’nun 138. Maddesinde ve kvk kanunu’nun 7. Maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde “şirket”’in kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Bu kapsamda şirketimiz ilgili yükümlülüğünü yerine getirmek üzere şirket içerisinde gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak; bu konuda gerekli işleyiş mekanizmaları geliştirmiş olup; bu yükümlüklerine uygun davranmak üzere ilgili iş birimlerini eğitmekte, görevlendirme ve farkındalıklarını sağlamaktadır.

8.2. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi teknikleri

8.2.1 kişisel verilerin silinmesi ve yok edilmesi teknikleri

“şirket”, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel verileri silebilir veya yok edebilir. “şirket” tarafından en çok kullanılan silme veya yok etme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır:

(i) fiziksel olarak yok etme (physical destruction) kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler silinirken/yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır.

(ii) yazılımdan güvenli olarak silme (secure deletion software) tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken/yok edilirken; bir daha kurtarılamayacak biçimde verinin ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır.

(iii) uzman tarafından güvenli olarak silme (sending to a specialist for secure deletion) “şirket”, bazı durumlarda kendisi adına kişisel verileri silmesi için bir uzman ile anlaşabilir. Bu durumda, kişisel veriler bu konuda uzman olan kişi tarafından bir daha kurtarılamayacak biçimde güvenli olarak silinir/yok edilir.

8.2.2 kişisel verileri anonim hale getirme teknikleri

Kişisel verilerin anonimleştirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder. “şirket”, hukuka uygun olarak işlenen kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında kişisel verileri anonimleştirebilmektedir.

Kvk kanunu’nun 28. Maddesine uygun olarak; anonim hale getirilmiş olan kişisel veriler araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilir. Bu tür işlemeler kvk kanunu kapsamı dışında olup, kişisel veri sahibinin açık rızası aranmayacaktır. Anonim hale getirilerek işlenen kişisel veriler kvk kanunu kapsamı dışında olacağından politika’nın 2. Bölümünde düzenlenen haklar bu veriler için geçerli olmayacaktır. “şirket”, tarafından en çok kullanılan anonimleştirme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır.

(i) maskeleme (masking) veri maskeleme ile kişisel verinin temel belirleyici bilgisini veri seti içerisinden çıkartılarak kişisel verinin anonim hale getirilmesi yöntemidir. Örnek: kişisel veri sahibinin tanımlanmasını sağlayan isim, tc kimlik no vb. Bilginin çıkartılması yoluyla kişisel veri sahibinin tanımlanmasının imkânsız hale geldiği bir veri setine dönüştürülmesi.

(ii) toplulaştırma (aggregation) veri toplulaştırma yöntemi ile birçok veri toplulaştırılmakta ve kişisel veriler herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmektedir. Örnek: çalışanların yaşlarını tek tek göstermeksizin x yaşında z kadar çalışan bulunduğunun ortaya konulması.

(iii) veri türetme (data derivation) veri türetme yöntemi ile kişisel verinin içeriğinden daha genel bir içerik oluşturulmakta ve kişisel verinin herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi sağlanmaktadır. Örnek: doğum tarihleri yerine yaşların belirtilmesi; açık adres yerine ikamet edilen bölgenin belirtilmesi.

(iv) veri karma (data shuffling, permutation) veri karma yöntemi ile kişisel veri seti içindeki değerlerinin karıştırılarak değerler ile kişiler arasındaki bağın kopartılması sağlanmaktadır. Örnek: ses kayıtlarının niteliğinin değiştirilerek sesler ile veri sahibi kişinin ilişkilendirilemeyecek

9. Bölüm

9– diğer hususlar

9.1. “şirket” kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının diğer politikalarla olan ilişkisi

Şirketin işbu politika ile ortaya koymuş olduğu esasları; ilgili esasların icrasına yönelik ortaya koyduğu politika, prosedür ve uygulama rehberleri ile şirket içerisinde uygulanmasını temin etmektedir. Kişisel verilerin korunması konusunda ortaya konulan politika, prosedür ve uygulama rehberleri ile şirketin diğer alanlarda yürüttüğü temel politikalar, prosedürler ve uygulama rehberiyle de bağı kurularak, şirketin benzer amaçlarla farklı politika esaslarıyla işlettiği süreçler arasında uyumluluk da sağlanmaktadır.

9.2. “şirket” kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikası yönetişim yapısı

Şirket bünyesinde işbu politika ve bu politika’ya bağlı ve ilişkili diğer politikaları, prosedürleri ve uygulama rehberlerini yönetmek üzere, şirket üst yönetiminin kararı gereğince “kişisel verilerin korunması komitesi” oluşturulmuştur. Bu komitenin görevleri aşağıda belirtilmektedir:

·         Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi ile ilgili temel politikaları ve gerektiğinde değişiklikleri hazırlamak ve yürürlüğe koymak üzere üst yönetimin onayına sunmak.

·         Kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin politikaların uygulanması ve denetiminin ne şekilde yerine getirileceğine karar vermek ve bu çerçevede şirket içi görevlendirmede bulunmak ve koordinasyonu sağlamak hususlarını üst yönetimin onayına sunmak.

·         Kişisel verilerin korunması kanunu ve ilgili mevzuata uyumun sağlanması için yapılması gereken hususları tespit etmek ve yapılması gerekenleri üst yönetimin onayına sunmak; uygulanmasını gözetmek ve koordinasyonunu sağlamak.

·         Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda şirket içerisinde ve şirketin iş ortakları nezdinde farkındalığı arttırmak.

·         Şirketin kişisel veri işleme faaliyetlerinde oluşabilecek riskleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını temin etmek; iyileştirme önerilerini üst yönetimin onayını sunmak.

·         Kişisel verilerin korunması ve politikaların uygulanması konusunda eğitimler tasarlamak ve icra edilmesini sağlamak.

·         Kişisel veri sahiplerinin başvurularını en üst düzeyde karara bağlamak.

·         Kişisel veri sahiplerinin; kişisel veri işleme faaliyetleri ve kanuni hakları konusunda bilgilenmelerini temin etmek üzere bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin icrasını koordine etmek.

·         Kişisel verilerin korunması konusundaki gelişmeleri ve düzenlemeleri takip etmek; bu gelişmelere ve düzenlemelere uygun olarak şirket içinde yapılması gerekenler konusunda üst yönetime tavsiyelerde bulunmak.

·         Kişisel verilerin korunması kurulu ve kurumu ile olan ilişkileri koordine etmek.

·         Şirket üst yönetiminin kişisel verilerin korunması konusunda vereceği diğer görevleri icra etmek.

Ek-1 tanımlar

Açık rıza : belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza. Anonim hale getirme : kişisel verinin, kişisel veri niteliğini kaybedecek ve bu durumun geri alınamayacağı şekilde değiştirilmesidir. Ör: maskeleme, toplulaştırma, veri bozma vb. Tekniklerle kişisel verinin bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi. Çalışan adayı : şirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini şirketimizin incelemesine açmış olan gerçek kişiler

işbirliği içerisinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri : şirketimizin her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (iş ortağı, tedarikçi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmaksınız) çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişiler iş ortağı “şirket”’in ticari faaliyetlerini yürütürken ürün ve hizmetlerin satışı, tanıtımı ve pazarlaması, satış sonrası desteği, ortak müşteri bağlılığı programlarının yürütülmesi gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu taraflar

kişisel verilerin işlenmesi : kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel veri sahibi : kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; müşteriler ve çalışanlar.

Kişisel veri : kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi kanun kapsamında değildir. Örneğin; ad-soyad, tckn, e-posta, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası, banka hesap numarası vb.

Müşteri : şirketimizle herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın şirketimizin sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri kullanan veya kullanmış olan gerçek kişiler

özel nitelikli kişisel veri : ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.

Potansiyel müşteri : ürün ve hizmetlerimize kullanma talebinde veya ilgisinde bulunmuş veya bu ilgiye sahip olabileceği ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak değerlendirilmiş gerçek kişiler

şirket hissedarı : şirketimizin hissedarı gerçek kişiler

şirket yetkilisi : şirketimizin yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili gerçek kişiler tedarikçi “şirket”’in ticari faaliyetlerini yürütürken şirketimizin emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli olarak “şirket”’e hizmet sunan taraflar topluluk şirketleri müşterisi “şirket” ile herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın “şirket”, iş birimlerinin yürüttüğü operasyonlar kapsamında topluluk şirketleri’nin iş ilişkileri üzerinden kişisel verileri elde edilen gerçek kişiler

üçüncü kişi : şirketimizin yukarıda bahsi geçen taraflarla arasındaki ticari işlem güvenliğini sağlamak veya bahsi geçen kişilerin haklarını korumak ve menfaat temin etmek üzere bu kişilerle ilişkili olan üçüncü taraf gerçek kişiler (örn. Kefil, refakatçi, aile bireyleri ve yakınlar)

veri işleyen : veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir. Örneğin, şirketimizin verilerini tutan bulut bilişim firması, müşterilere formları imzalattığı anketörleri, talimatlar çerçevesinde arama yapan call-center firması vb.

Veri sorumlusu : kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi veri sorumlusudur.

Ziyaretçi : şirketimizin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler

Ek-2

Kısaltmalar kvk kanunu : 7 nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı resmi gazete’de yayımlanan, 24 mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı

kişisel verilerin korunması kanunu. Anayasa : 9 kasım 1982 tarihli ve 17863 sayılı resmi gazete'de yayımlanan; 7 kasım 1982 tarihli ve 2709 sayılı türkiye cumhuriyeti anayasası.

Kvk kurulu : kişisel verileri koruma kurulu

kvk kurumu : kişisel verileri koruma kurumu

kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikası şirket : doğatur sağlık termal turizm inşaat san. Tic. Ltd. Şti.

Türk ceza kanunu : 12 ekim 2004 tarihli ve 25611 sayılı resmi gazete'de yayımlanan; 26 eylül 2004 tarihli ve 5237 sayılı türk ceza kanunu.

Ek-3 / kvk kanunu’nun uygulanması bakımından önem arz eden tarihler

15.02.2017 tarihi itibarıyla şirketimiz aşağıdaki yükümlülüklere uygun hareket etmektedir:

(i) kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili genel kurallar ve ilkeler

(ii) (ii) kişisel veri sahiplerinin aydınlatılmasına ilişkin yükümlülükler

(iii) (iii)veri güvenliğinin sağlanmasına ilişkin yükümlülükler 7 ekim 2016 tarihi itibarıyla aşağıda sıralanan düzenlemeler yürürlüğe girecek ve şirketimiz bu düzenlemelere uygun hareket edecektir:

(iv) (i) kişisel verilerin üçüncü kişilere ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümler (ii) kişisel verinin sahibi olan kişisel veri sahibinin, şirketimize başvuru karşı haklarını (kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, bilgi talep etme, aktarıldığı kişileri öğrenme, düzeltme talep etme) kullanmasını ve kvk kurulu'na şikayette bulunmasına ilişkin düzenlemeler 7 nisan 2017 7 nisan 2017 tarihi itibarıyla;

(v) (i) 7 nisan 2016 tarihinden önce hukuka uygun olarak alınmış rızalar, kişisel veri sahibi tarafından aksine bir beyanda bulunulmaması halinde kvk kanunu’na uygun kabul edilecektir.

(vi) (ii) kvk kanunu’na ilişkin yönetmelikler yürürlüğe girecektir ve şirketimiz bu düzenlemelere uygun hareket edecektir. 7 nisan 2018 7 nisan 2016 tarihinden önce işlenmiş kişisel veriler, 7 nisan 2018 tarihine kadar şirketimiz tarafından kvk kanun'a uyumlu hale getirilecek, silinecek veya anonim hale getirilecektir.

Ek-4 çalışan adaylarının ve iş ortakları çalışanlarının kişisel verilerinin işlenmesi kişisel veri sahibi kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi hakların kullanılması ve başvuru

Çalışan adayları çalışan adaylarının işe alım sürecinde toplanan kişisel verileri ile işin niteliğine göre toplanan özel nitelikli kişisel verileri, şirketimiz tarafından; şirketimizin insan kaynakları politikasının belirlediği faaliyetlerin icrası, işe alım, işbu politikada belirtilen amaçların yanında; çalışan adaylarının kişisel verileri ayrıca aşağıda da sıralanan amaçlarla işlenmektedir:

·         Adayın niteliğini, tecrübesini ve ilgisini açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek,

·         Gerektiği takdirde, adayın ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçip aday hakkında araştırma yapmak,

·         Başvuru ve işe alım süreci hakkında aday ile iletişime geçmek veya uygun olduğu takdirde, sonradan yurtiçinde veya yurtdışında açılan herhangi bir pozisyon için aday ile iletişime geçmek,

·         İlgili mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşun taleplerini karşılamak,

·         Şirketimizin uyguladığı işe alım ilkelerini geliştirmek ve iyileştirmek. Çalışan adaylarının kişisel verileri aşağıdaki yöntem ve vasıtalarla toplanabilmektedir:

1.            Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan dijital başvuru formu;

2.            Adayların şirketimize e-posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişler,

·         İstihdam veya danışmanlık şirketleri; çalışan adayları da veri sahibi olmalarından kaynaklanan hakları ile ilgili taleplerini, şirketimize, bu politika’nın 2.2. Bölümde açıklanan yöntemle iletebileceklerdir.

·         Video konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat yapılan hallerde, mülakat sırasında,

·         Aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile şirketimiz tarafından yapılan araştırmalar,

·         Tecrübesi olan uzman kişiler tarafından yapılan ve sonuçları incelenen yetenek ve kişilik özelliklerini tespit eden işe alım testleri. İş ortaklarının çalışanları şirketimiz, iş ortakları ile kurmuş olduğu ticari faaliyetlerin yerine getirilmesi kapsamında, iş ortakların çalışanlarına ilişkin kişisel verileri işbu politikada belirtilen amaçlar ile şirketimizin insan kaynakları politikasının icrası ile; şirketimizin ve iş birliği içerisinde olduğumuz kişilerin ticari ve hukuki güvenliğini temini amaçları başta olmak üzere işbu politikada belirtilen diğer amaçlar dahilinde işleyebilmektedir. İş ortaklarının çalışanları, veri sahibi olmalarından kaynaklanan hakları ile ilgili taleplerini, şirketimize, bu politika’nın 2.2. Bölümde açıklanan yöntemle iletebileceklerdir.


Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /home/royalnatur/public_html/system/libraries/Session/drivers/Session_files_driver.php on line 263